لیست آزمون ها

IELTS Academic Academic 17 مرداد، 1398 شعبه باغشمال. ساعت 9
IELTS General Training General Training 17 مرداد، 1398 شعبه باغشمال. ساعت 9
IELTS Academic Academic 20 تیر، 1398 شعبه باغشمال. ساعت 9
IELTS General Training General Training 20 تیر، 1398 شعبه باغشمال. ساعت 9
IELTS Academic Academic 05 اردیبهشت، 1398 شعبه ارتش. ساعت 9
IELTS General Training General Training 05 اردیبهشت، 1398 شعبه ارتش. ساعت 9
IELTS Academic Academic 23 اسفند، 1397 شعبه ارتش. ساعت 9
IELTS General Training General Training 23 اسفند، 1397 شعبه ارتش. ساعت 9
IELTS Academic Academic 06 اسفند، 1397 شعبه ارتش. ساعت 9
IELTS General Training General Training 06 اسفند، 1397 شعبه ارتش. ساعت 9
IELTS mock exam Academic 15 بهمن، 1397 شعبه باغشمال. ساعت 9
IELTS mock exam General Training 15 بهمن، 1397 شعبه باغشمال. ساعت 9